xx การดูนก เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นกเป็นสื่อในการเข้าถึง การเรียนรู้ธรรมชาติผ่านการดูนก ทำให้เราเข้าใจถึงระบบนิเวศน์ การพึ่งพาอาศัยกันของสรรพชีวิต การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเข้าใจชีวิตทั้งด้านปรัชญาและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเติมเต็มคุณค่าชีวิต นอกจากนี้ การดูนกเป็นการพักผ่อนจิตใจ สร้างความเพลิดเพลินไปกับความสวยงามและกริยาต่างๆ ของนก และการเดินดูนกยังเป็นการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอีกด้วยxxx ถ้าสนใจการดูนกแล้วลองอ่านสาระน่ารู้ต่างๆ เหล่านี้ดู ก็จะรู้
ว่า...

 
 
x ดูนกเพื่อ... x นกอีแพรด..จีพีเอส  
x การเตรียมตัวดูนก จำแนกนกกระจิ๊ด Warbler กลุ่ม 1  
x ประเภทของป่า นกแอ่น เจ้าเวหา  
x สัตวภูมิศาสตร์    
x รายชื่อนกในประเทศไทย    
x รายชื่อนกไทยที่ถูกคุกคาม    
x อนุกรมวิธานของนกไทย