xx

XX แหล่งดูนก ในประเทศไทยมีหลายแห่ง เนื่องจากประเทศไทยมีเขตสัตวภูมิศาสตร์หลายเขตและลักษณะภูมิศาสตร์หลายประเภททั้ง ภูเขาสูง ที่ชุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเล ป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด แหล่งดูนกจะเป็นจุดที่นักดูนกนิยมไปดูนกกัน เพราะสามารถพบนกได้ชุกชุม ทำให้ดูนกได้สนุก หรือมีนกที่หาพบได้ยากอาศัยอยู่ ซึ่งถ้าไม่มาดูที่นี่ก็ไม่สามารถพบได้ในที่อื่นๆ ลองมาดูกันว่า นกที่ไหนเจ๋ง จุดดูนกของแต่ที่อยู่ตรงไหน ที่พักเป็นอย่างไร สำหรับเป็นข้อมูลของการไปดูนกในครั้งต่อไป

 

 

xx แหล่งดูนกของภาคเหนือ เนื่องจากภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ทำให้นกในส่วนนี้มักจะเป็นนกที่พบได้ในเทือกเขาหิมาลัย ด้วยการเป็นหลังคาของประเทศ มียอดเขาสูงหลายแห่ง รวมทั้งยอดดอยอินทนนทซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดของประเทศไทย ทำให้มีป่าดิบเขา (Montane Forest) จำนวนมากกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศ แหล่งดูนกของภาคเหนือส่วนใหญ่จึงเป็นป่าตามภูเขาต่างๆ ด้วยอากาศที่เย็นสบาย ทำให้ภาคเหนือเป็นแหล่งดูนกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

  xx แหล่งดูนกของภาคเหนือ 1. ดอยอินทนนท์ 2. ดอยอ่างขาง 3. ดอยผ้าห่มปก 4. ดอยลาง 5. เชียงแสน
 

 

xx แหล่งดูนกของภาคกลาง จะเป็นลักษณะพื้นที่ราบ พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่ มักจะถูกใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่อาศัยสำคัญของนกน้ำ ซึ่งเป็นนกที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมได้ดี ถ้ามีการพบนกน้ำจำนวนมากที่ใด แสดงว่าที่นั้นมีสภาพแวดล้อมดี สภาพแวดล้อมก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย


  xx แหล่งดูนกของภาคกลาง 1. บึงบอระเพ็ด 2. อ่าวไทยตอนใน 3. อ่างเก็บน้ำบางพระ
 

 

xx แหล่งดูนกของภาคตะวันตก ลักษณะจะเป็นภูเขาสูง ที่เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวตั้งแต่ จ. ตากไปจนถึง จ.ระนอง เป็นจุดที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากที่สุดของประเทศ เนื่องจากมีป่าขนาดใหญ่หลายแห่งต่อเนื่องกัน โดยเรียกรวมๆ ว่า ผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

  xx แหล่งดูนกของภาคตะวันตก 1. แก่งกระจาน 2. แม่วงก์
       
  (กำลังก่อสร้างครับ)